po avarijos/autoįvykio ar draudiminio įvertinimo. Objektyvus po avarijos/autoįvykio patirtų nuostolių įvertinimas.
info@autovertinimas.lt
+37064444881
Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba

Vairuotojo pažymėjimo grąžinimas

Vairuotojo pažymėjimo / (arba liaudiškai sakant) teisių susigrąžinimas.

Įstatyme yra pasakyta, kad asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau, kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą, būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą.

Teismų praktika

Teismų praktikoje yra pažymėta, kad paskyrusi nuobaudą institucija gali, bet neprivalo sutrumpinti nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones atėmimo – termino, įvertinusi įstatymo nustatytas privalomas sąlygas bei kitas svarbias administracinei atsakomybei aplinkybes. Sprendžiant dėl galimybės sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą privalu įvertinti, ar bus pasiekti administracinės nuobaudos tikslai.
Pastebėtina, kad vienu pavojingiausių administracinių teisės pažeidimu laikomas vairavimas, esant neblaiviam, kuris sukėlė pavojų ne tik savo, bet ir kitų eismo dalyvių sveikatai ir gyvybei. Svarbu žinoti ir tai, kad administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens darbas, siejamas su poreikiu vairuoti transporto priemones, savaime pripažįstamas ypatinga aplinkybe, turinčia lemti išskirtinai švelnios nuobaudos taikymą ir nesuteikia jokio esminio prioriteto, svarstant administracinės atsakomybės švelninimą.

Administracinė nuobauda

Administracine nuobauda siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių tikslų. Akcentuotina, kad įstatymas aukščiau iškelia visuomenės interesą, taikant prevencines priemones ir pažeidėjo nubaudimą, siekiama užtikrinti nepriekaištingą teisės aktų laikymąsi, o ne asmens, padariusio teisės pažeidimą, asmeninį interesą išvengti neigiamų pasekmių, nepatogumų, susijusių su padarytu teisės pažeidimu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. N4-2128/2006 pabrėžė, kad sprendžiant dėl galimybės sutrumpinti specialiosios teisės atėmimo terminą, taip pat būtina įvertinti, ar bus pasiekti LR ATPK 20 str. įtvirtinti administracinės nuobaudos tikslai.

Administracinės nuobaudos tikslai apibrėžti LR ATPK 20str.:
Administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat, kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007-08-02 nutartyje Nr. N18-1003/2007 akcentavo, kad vertinant pažeidimo aplinkybes, būtina atsižvelgti į tokio pobūdžio pažeidimų pavojingumą, į eismo įvykių gausą ir jų skaudžias pasekmes ir vien simbolinės nuobaudos paskyrimas negali sudaryti sąlygų pasiekti nuobaudos taikymo tikslams.

SVARBU ŽINOTI:

  1. Prašyti, kad būtų sugražinta teisė vairuoti transporto priemonę galima praėjus ne mažiau, kaip pusei paskirtojo laiko;
  2. Nesate per šį laikotarpį padaręs kito teisės pažeidimo;
  3. Kai teisė vairuoti buvo apribota daugiau, nei 1 metams, kreipiantis į teismą, perlaikytų egzaminų pažymėjimas iš VĮ „Regitra“ nėra būtinas.
  4. Jeigu padarėte teisės pažeidimą, būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, turi būti pateikta Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažyma. Reikia išklausyti 4 akademinių valandų privalomus mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

Teismui reikia pateikti visus įrodymus ir argumentus, kad nekiltų abejonių dėl pažeidėjo siekio ateityje laikytis įstatymų ir gerbti bendro gyvenimo taisykles. Reikia įtikinti teismą, kad pažeidėjas jau pasitaisė, paskirtos nebaigtos vykdyti nuobaudos – teisės vairuoti transporto priemones atėmimas – jau pasiekė nuobaudai keliamus tikslus.

Jeigu prašymas netenkinamas, tai dar yra galimybė Teismo sprendimą per 20 dienų apskųsti aukštesnės instancijos teismui.
Apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, sprendžia, ar pirmosios instancijos teismas juos vertino tinkamai. Teismas patikrina priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą.