po avarijos/autoįvykio ar draudiminio įvertinimo. Objektyvus po avarijos/autoįvykio patirtų nuostolių įvertinimas.
info@autovertinimas.lt
+37064444881
Lietuviu kalba Anglu kalba Rusu kalba

Draudimo sąlygų aiškinimas, įvykus draudiminiam įvykiui

Sutartis pagal įstatymą suprantama, kaip dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.
Šalys savo susitarimu negali pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų.
Imperatyvi nuostata reiškia, kad teisės subjektas pats negali pasirinkti kitokio elgesio varianto, o privalo elgtis taip, kaip nustato imperatyvi teisės norma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-905/2000 m.)

Sutarties aiškinimui reikšmingų aplinkybių nustatymas leidžia konkrečiai įvardinti teisinę pareigą tenkančią kiekvienai šaliai pasiekto susitarimo pagrindu.
Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuojamos LR CK 6.193 straipsnyje.
Bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ne tik sutarties tekstas, bet ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu ir kitokiais šalių veiksmais.
2009 m. vasario 10 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-60/2009, kat. 42.8, išaiškino, kad:

Pagal šias taisykles sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai – sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji šalių ketinimai, visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą, sudarymo aplinkybes, šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo. Aiškinant sutartį, reikia atsižvelgti ir į įprastines sąlygas, nors jos sutartyje nenurodytos.
Visais atvejais sutartis turi būti aiškinama vartotojų naudai ir sutartį sudariusios prisijungimo būdu šalies naudai.
Draudimo sutartimi draudikas įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti draudėjui arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis.

Ko gero, visi žinome, kaip mielai ir maloniai šneka draudikas ar jo atstovai ir kiek daug žada iki pasirašoma draudimo sutartis, tačiau gyvenime nutinka ar gali nutikti taip, kad įvykus draudiminiam įvykiui tos pačios sąlygos jau bus traktuojamos ir aiškinamos kitaip, o sutartį „įbrukęs“ asmuo iš viso nusišalins nuo bet kokių iškilusių klausimų sprendimo ir perduos šį reikalą administruoti „atsakingam“ asmeniui. Todėl labai svarbi yra 2003m. gruodžio 1d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis (Civilinė byla Nr. 3K-3-1150/2003), kuria buvo išaiškinta, kad:
Kai atsakovas (draudikas) ar jo atstovas išaiškina palankiai ieškovei (draudėjui) draudimo sąlygą, tačiau, įvykus draudiminiam įvykiui, tą pačią sąlygą aiškina kitaip, sau palankiu būdu, tai vertintina nesąžiningu spaudimu draudėjo, kaip silpnesniosios
sutarties šalies, atžvilgiu.

Aiškinant draudimo sutarties sąlygas būtina vadovautis Civiliniame kodekse įtvirtintais bendraisiais teisės principais ir sutarties sąlygas aiškinti vartotojo naudai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. birželio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-911/2002, 2004 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-250/2004); be to, sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-424/2004; 2005 m rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-406/2005; 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007).